House Pantelleria: Atmosfer

Houses (dammusi)

House Pantelleria :

Faraglione - from the dammusoFaraglione - from the dammuso

WindowWindow

HallHall

<<< Previous <<<
kitchen kitchen

>>> Next >>>
Foto of Panteleria Foto of Panteleria

PantelleriaPantelleria

www.pantellerialink.com